SIA “QUANTRUM” privātuma politika

 1. Personas datu apstrādes Pārzinis

1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “QUANTRUM”, reģ.Nr. 40103423984, juridiskā adrese: Tallinas iela 95, Rīga, LV-1009, faktiskā adrese: adrese: Tallinas iela 95, 2.st., 206. kab., LV – 1009, tālrunis/fakss 67285105, mob. tālr. : 26582076, e-pasts: info@quantrum.lv, mājaslapa: www.quant.lv

 1. Personas datu Apstrādātājs:

2.1. SIA “QUANTRUM”, reģ.Nr. 40103423984, juridiskā adrese: Tallinas iela 95, Rīga, LV-1009, ievērojot SIA “QUANTRUM” norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās pakalpojuma ņēmēja (turpmāk tekstā – Klients[1]), kā arī citu personu datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi ar SIA “QUANTRUM” saist’itie un pilnvarotie personas datu apstrādātāji.

 1. Piemērojamie tiesību akti:

3.1. 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – Vispārīgā datu aizsardzības regula);

3.2. Personu datu apstrādes likums;

3.3. Arhīvu likums;

3.4. likums Par grāmatvedību;

3.5. Elektronisko dokumentu likums;

3.6. Apsardzes darbības likums;

3.7. 2014. gada 09. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi”.

 1. Kas ir Privātuma politika?

4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – Politika) sniedz informāciju par to, kā SIA “QUANTRUM” vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta un citu personu datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.

4.2. Ja SIA “QUANTRUM” atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas SIA “QUANTRUM” mājaslapā www.quant.lv, sadaļā “Juridiskā informācija”.

4.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, SIA “QUANTRUM” apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

 1. Kādus personas datus apstrādā SIA “QUANTRUM”?

5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā SIA “QUANTRUM”, ir atkarīgas no Klienta izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem. SIA “QUANTRUM” ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7. punktā norādītājiem nolūkiem:

5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods / dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

5.1.2. bankas dati;

5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);

5.1.4. komunikācijas dati – zvana ieraksts SIA “QUANTRUM” Apsardzes vadības centra vajadzībām, e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar SIA “QUANTRUM”;

5.1.5. dati, kurus Klients pats paziņo SIA “QUANTRUM”;

5.1.6. videonovērošanas ieraksti un attēli.

5.2. SIA “QUANTRUM” apstrādā šādus datus, pakalpojumu sniegšanas realizācijas procesā, šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:

5.2.1. telefona numurus vai citu atbildīgo personu par apsargājamo objektu vārdus, uzvārdus un telefona numurus (tikai ar norādīto datu subjektu piekrišanu), kurus norādījis Klients, un uz kuriem nepieciešamības gadījumā tiek zvanīts, ja Klients nav sasniedzams;

5.2.2. datums, laiks un zvana ilgums, kuru Klients veic, zvanot uz SIA “QUANTRUM” Apsardzes vadības centru;

5.2.3. informācija par apsargājamā objekta stāvokli (statusu);

5.2.4. u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida, un par kuru apstrādi ir iegūta datu subjekta piekrišana.

 1. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes pamats?

6.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz SIA “QUANTRUM” darbībām pēc Vispārējas datu aizsardzības regulas stāšanas spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot SIA “QUANTRUM” apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu SIA “QUANTRUM” birojā, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar SIA “QUANTRUM”. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai SIA “QUANTRUM” varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar SIA “QUANTRUM” vai jau noslēgtā līguma laikā.

6.3. SIA “QUANTRUM” leģitīmās intereses – ievērojot SIA “QUANTRUM” intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, SIA “QUANTRUM” ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7.1.-7.3.punktā norādītājiem nolūkiem. Par SIA “QUANTRUM” leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu paklpojumu sniegšanu.

6.4. Juridisko pienākumu izpilde – SIA “QUANTRUM” ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

6.5. Vitālu interešu aizsardzība – SIA “QUANTRUM” ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās

un tml.).

6.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – SIA “QUANTRUM” ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot SIA “QUANTRUM” likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

 1. Kādiem nolūkiem SIA “QUANTRUM” apstrādās Klienta personas datus?

7.1. SIA “QUANTRUM” apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam pienācīgu pakalpojumu sniegšanu līgumattiecību ar SIA “QUANTRUM” spēkā esamības laikā:

7.1.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;

7.1.2. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;

7.1.3. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;

7.1.4. videonovērošanai īpašuma, kā arī personu veselības un dzīvības drošības nolūkiem.

7.2. SIA “QUANTRUM” apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:

7.2.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;

7.2.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta SIA “QUANTRUM” klientu statistisko datu apstrādē.

7.3. SIA “QUANTRUM” apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu SIA “QUANTRUM” iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

7.4. SIA “QUANTRUM” ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:

7.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības, savukārt līguma spēkā esamības laikā šāda pārbaude ir nepieciešama, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un pakalpojumus;

7.4.2. SIA “QUANTRUM” tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.

 1. Vai Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi?

8.1. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu apstrādi vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, par to informējot SIA “QUANTRUM” mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas, zvanot uz 67285105 vai uz mob. tālr. : 26582076) vai rakstiski, aizpildot veidlapu SIA “QUANTRUM” birojā, vai nosūtot elektronisko pieprasījumu uz info@quantrum.lv, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā un var tikt attiecinātas uz daļu vai visiem Klienta nodotajiem (atkarībā no Klienta vēlmēm, bet ne tiem datiem, bez kuriem nav iespējama līguma saistību izpilde). Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un / vai atteikuma.

 1. Kā SIA “QUANTRUM” iegūst Klienta personas datus?

9.1. SIA “QUANTRUM” iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

9.1.1. izmanto SIA “QUANTRUM” pakalpojumus (SIA “QUANTRUM” birojā vai attālināti, veicot iepriekšējo Klienta identifikāciju);

9.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no SIA “QUANTRUM”;

9.1.3. jautā SIA “QUANTRUM” plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar SIA “QUANTRUM” saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;

9.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;

9.1.5. tiek filmēts ar SIA “QUANTRUM” videonovērošanas iekārtam SIA “QUANTRUM” birojā vai apsargājamajos objektos;

9.2. SIA “QUANTRUM” var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis (piem., no parādvēstures datubāžu turētājiem un tml.).

 1. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks?

10.1. SIA “QUANTRUM” apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

10.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un SIA “QUANTRUM”;

10.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

10.1.3. cik tas ir nepieciešams SIA “QUANTRUM” leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

10.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

 1. Klienta personas datu koplietošana

11.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, SIA “QUANTRUM” var kopīgot Klienta personas datus ar:

11.1.1. sadarbības partneriem, kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto pakalpojumu nodrošināšanā (apsardzes pakaplojuma nodrošināšanā);

11.1.2. parādu piedziņas aģentūrām, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;

11.1.3. cesionāriem – lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmas pārvaldību, SIA “QUANTRUM” ir tiesības cedēt prasījuma tiesības pret parādnieku vai parādniekiem.

11.2. SIA “QUANTRUM” ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;

11.3. SIA “QUANTRUM” izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

11.4. SIA “QUANTRUM” patur tiesības nepieciešamības gadījumā nodot Klienta personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem (sadarbības partneriem apsardzes pakalpojumu nodrošināšanā), ja tas ir nepieciešams labākam servisam un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai Klientam.

 1. Kā SIA “QUANTRUM” aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus?

12.1. SIA “QUANTRUM” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, SIA “QUANTRUM” pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

12.2. SIA “QUANTRUM” rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas SIA “QUANTRUM” vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši SIA “QUANTRUM” deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Par šādu SIA “QUANTRUM” deleģējumu ar datu apstrādātāju tiek sastādīta atsevišķa vienošanās, kurā datu apstrādātājs apņemas pildīt spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.

12.3. SIA “QUANTRUM” neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un / vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA “QUANTRUM”, piemēram, Klienta vainas un / vai nolaidības dēļ.

12.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā SIA “QUANTRUM” paziņos par to Klientam.

 1. Kādas tiesības ir Klientam?

13.1. Vērsties pie SIA “QUANTRUM” lai saņemtu SIA “QUANTRUM” rīcībā esošo personas datu kopijas.

13.2. Labot visus SIA “QUANTRUM” rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas zvanot uz 67285105 vai uz mob. tālr. : 26582076, vai rakstiski, aizpildot veidlapu SIA “QUANTRUM” birojā, vai nosūtot elektronisko pieprasījumu uz info@quantrum.lv, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

13.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no SIA “QUANTRUM” ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. SIA “QUANTRUM” nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas

izpaust.

13.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).

13.5. Klientam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību, mainot mainot pakalpojuma sniedzēju.

13.6. Vērsties SIA “QUANTRUM” vai personas datu apstrādes uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi;

13.7. Vērsties pie SIA “QUANTRUM” personas, kas atbildīga par personu datu aizsardzību, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību.

 

 

——————————————————————————

Klienta vārds, uzvārds, paraksts

 

[1] SIA “QUANTRUM” esošais vai topošais pakalpojumu ņēmējs.